• Snelle levering
 • Specialist in maatwerk
 • Een ruim assortiment
 • Uitstekende klantenservice
Kiyoh
8.8
Menu
Winkelwagen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer, ter zake van door ondernemer te leveren diensten of te verkopen en te leveren zaken.
 2. Klant: iedere partij (waaronder begrepen consumenten) die een overeenkomst aangaat met de ondernemer, ter zake van door ondernemer te leveren diensten of te verkopen en te leveren zaken.
 3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor onderstaande onderneming:

FraVin International B.V.
Guldenweg 7
7051HT Varsseveld, Nederland
+31 (0) 315 324435
[email protected]
KvK nummer: 56985134
BTW nummer: NL852390221B01

De onderneming handelt mede onder de namen:

Mholf.nl
Verandakopen.nl
Deblokhut.nl
Tuinkasspecialist.nl
Mholf-Bestrating.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op alle overeenkomsten van ondernemer met klant alsmede op de uitvoering daarvan.
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van klant gelden slechts indien en voor zover deze voor ieder individueel geval afzonderlijk en uitdrukkelijk door ondernemer schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Een overeenkomst komt tot stand indien ondernemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering is begonnen. Ondernemer is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Eventuele of beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestiging door ondernemer dienen op straffe van verval binnen 5 dagen na de datum van bevestiging door klant aan ondernemer te worden medegedeeld.
 3. Mondelinge toezeggingen door en/of afspraken met haar personeel binden ondernemer niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 - Conformiteit 

 1. Conform de wettelijke regeling, dient de afgeleverde zaak te beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. Alle afbeeldingen, foto's -en daarop aanwezige (decoratieve) zaken-, kleur(echtheid -zoals bijvoorbeeld bij natuurproducten-), beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen (onder andere op de internetsite van ondernemer), dienen ter illustratie en gelden slechts bij benadering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en binden ondernemer niet. Alle opgaven door ondernemer van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Ondernemer kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Klant dient de overeenstemming met door ondernemer opgegeven of met ondernemer overeengekomen getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de zaken zoveel mogelijk te controleren.
 3. Producten kunnen aan modificaties onderhevig zijn als gevolg van steeds veranderende machinerie en wijziging van productieomgeving. Enige afwijkingen ten opzichte van gepresenteerd beeldmateriaal zijn derhalve mogelijk.

Artikel 6 - Prijzen

 1. Door ondernemer opgegeven of met ondernemer overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW, verpakkingskosten, transportkosten en transportverzekering en alsmede, tenzij anders is vermeld, exclusief in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen.
 2. Indien ondernemer bijkomende diensten levert zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de klant daarvoor de bij ondernemer geldende tarieven in rekening te brengen.
 3. Indien na het aanbod of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door ondernemer van derden betrokken) wijzigen, is ondernemer gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermelde in lid 3 onverkort van toepassing ten aanzien van de door ondernemer nog te leveren zaken.

Artikel 7 - Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De producten worden alleen afgeleverd indien het adres zich bevind nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor vrachtverkeer.
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer voorafgaand aan de levering een voorstel doen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen dan wel te leveren.
 3. De levering van producten die in aantallen of eenheden (m²) worden geleverd (zoals sierbestrating), geschiedt bij benadering van het aantal bestelde producten of eenheden. Indien minder producten of eenheden worden geleverd dan besteld, leidt dat niet tot enige aansprakelijkheid van ondernemer. Indien meer producten of eenheden worden geleverd dan besteld, is ondernemer gerechtigd om het meerdere bij wege van nacalculatie in rekening te brengen.
 4. De maximale levertijd zal per artikel verschillen, informeer hiervoor. Wij zullen de producten zo spoedig mogelijk bij u thuis afleveren. Door ondernemer in haar offerte opgegeven levertijden danwel tussen partijen overeengekomen levertijden, geldt altijd bij benadering. Indien vertraging ontstaat, bijvoorbeeld ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Daarnaast wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van ondernemer ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door klant aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De onmogelijkheid van levering van een besteld product zoals bedoeld in lid 2, het leveren van minder producten zoals bedoeld in lid 3, of de overschrijding van de levertijd zoals, bedoeld in lid 4, verplicht ondernemer niet tot enige schadevergoeding en geeft klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ondernemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding.
 2. Van overmacht is onder meer (doch niet uitsluitend) sprake in de volgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, oponthoud bij douane, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door ondernemer onvoorziene problemen bij productie of transport, alsmede elke omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van ondernemer afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door ondernemer zijn ingeschakeld.
 3. Indien ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 - Montagevoorwaarden

 1. Wanneer ondernemer de montage van de geleverde producten verricht, dienen onderstaande zaken door klant te worden in acht genomen, danwel te worden opgevolgd:
  1. het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;
  2. de ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn;
  3. waar funderingsbalken dienen te komen, moet de grond waterpas, stabiel en verhard te zijn, en volledig ontdaan van bestrating, puin, funderingen en dergelijke;
  4. de klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen.
  5. de product specifieke montagevoorwaarden die bij het betreffende product horen, dienen door de klant te worden geraadpleegd en opgevolgd.
  6. indien de hiervoor sub e bedoelde montagevoorwaarden niet door de klant zijn ontvangen, dient dat zo snel mogelijk aan de ondernemer te worden gemeld.
 1. Indien aan één of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, en de werkzaamheden later aanvangen of onderbroken moeten worden als gevolg hiervan of om andere redenen die niet aan ondernemer kunnen worden toegerekend, dan zal de termijn voor oplevering dienovereenkomstig verlengd worden en zullen alle aanvullende kosten (waaronder die ter zake wachturen van transporteurs / monteurs) door klant gedragen worden en door middel van nacalculatie aan klant in rekening worden gebracht.
 2. Voor eventuele installatiewerkzaamheden uitgevoerd door derden waarbij ondernemer al dan niet heeft bemiddeld geldt het volgende; deze installatiebedrijven zijn zelfstandige bedrijven welke voor eigen rekening en risico werken. Ondernemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door derden.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan het wegdek.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond.
 5. Herplaatsing van verwijderde bestrating ten behoeve van funderingsblokken (poeren) is voor eigen rekening van de klant.
 6. De eventuele aansluiting op de riolering en/of andere voorzieningen, en de hiervoor benodigde materialen, zijn voor eigen rekening van de klant.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging en/of overige gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van klant.
 8. Extra werkzaamheden die nodig blijken, worden in rekening gebracht bij klant.

Artikel 10 – Risico en eigendomsovergang

 1.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van klant, ook wanneer het francozendingen en/of retourzendingen betreft.
 3. Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van klant.
 4. Indien klant aan ondernemer zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder ondernemer voor rekening en risico van klant. Klant dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.
 5. Indien ondernemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel enige bepaling van deze algemene voorwaarden door haar geleverde zaken terugneemt, worden – voor zover ondernemer niet reeds eigenaar is gebleven op grond van het hierna genoemde eigendomsvoorbehoud - deze zaken eigendom van ondernemer.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan klant afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 2. Indien ondernemer in het kader van de overeenkomst ten behoeve van klant door klant  te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat klant ook deze vordering van ondernemer heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die ondernemer tegen klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van klant in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, danwel anderszins.
 3. Klant is niet gerechtigd vóór het in lid 1 en lid 2  vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.
 4. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van klant zijn overgegaan en zich nog in handen van klant bevinden, behoudt ondernemer zich hierbij reeds nu voor alsdan een bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die ondernemer uit welke hoofde dan ook nog tegen klant mocht hebben. Klant verstrekt ondernemer een volmacht om mede namens klant de vereiste pandakte te doen opmaken en deze te doen registreren bij de Belastingdienst.
 5. Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van ondernemer te bewaren.

Artikel 12 – Betaling

 1. De facturen van ondernemer dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Ondernemer heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 2. Bij bestellingen via de website accepteert ondernemer betaling vooraf per bank (iDEAL), contant bij afhalen of onder rembours, en andere betaalwijzen die op de website worden aangegeven, tenzij anders overeenkomen. Bij betaling vooraf per bank kunnen orders pas in gang gezet worden als de betaling binnen is, tenzij anders overeengekomen.
 3. Ondernemer is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 4. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
 5. Alle kosten met betrekking tot de invordering, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van 500,= Euro.
 6. Klant doet afstand van enig recht op verrekening,  opschorting en ontbinding, alsmede van overige verweren en/of rechtsmiddelen die aan daadwerkelijke en tijdige betaling van de facturen van ondernemer in de weg staan.
 7. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als ook wanneer klant in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van klant wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is klant gehouden ondernemer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 8. Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door klant van een van zijn verplichtingen ontheft ondernemer van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of anderszins.
 9. Door klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 - Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, gelden voor de verkochte en geleverde goederen slechts de eventueel van toepassing zijnde, door de leveranciers van ondernemer gestelde fabrieks-,importeurs- of groothandels-garantiebepalingen. Bij een storing zullen wij in overleg met u de servicedienst van de fabrikant inschakelen. Op het product dakleer en montage van dakleer is geen garantie van toepassing. Hout is een natuurproduct met een bepaalde werking. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder enige garantieregeling.
 2. De onder de in het vorige lid vermelde garantie vallende gebreken zullen door ondernemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van ondernemer, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van ondernemer.
 3. Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in lid 2, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, installatiekosten, transportkosten, servicekosten, werkloon, reis- en verblijfskosten, on site reparatiekosten, zijn voor rekening van klant.
 4. De garantieverplichting van ondernemer vervalt in elk geval indien de geleverde zaken voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of anderszins op, naar haar oordeel van ondernemer, onoordeelkundige of onzorgvuldige wijze zijn gebruikt, behandeld of onderhouden.
 5. Van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik als bedoeld in het vorige lid, is onder meer sprake indien de zaken niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn geïnstalleerd en/of onderhouden en/of gebruikt.
 6. Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met ondernemer gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voortvloeit, is ondernemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd - gehouden.
 7. Indien klant de geleverde zaken herstelt of doet herstellen of andere werkzaamheden uitvoert of doet uitvoeren aan de geleverde zaken door niet of niet voldoende deskundig en gekwalificeerd - en waar van toepassing gecertificeerd en/of gediplomeerd - personeel, vervalt elke aanspraak van klant uit hoofde van garantie.
 8. Het beweerdelijk niet nakomen door ondernemer van haar garantieverplichtingen ontslaat klant niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met ondernemer gesloten overeenkomst.
 9. Voldoening aan haar garantieverplichting door ondernemer geldt als enige en algehele schadevergoeding. Klant is tot een andere vordering dan tot schadevergoeding, welke ook, waaronder een vordering tot ontbinding der overeenkomst, niet gerechtigd.

Artikel 14 – Reclame

 1. Klant dient de gekochte c.q. te leveren zaken uiterlijk binnen drie dagen na aflevering te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling van ondernemer dat de zaken ter beschikking staan aan de klant.
 2. Hierbij dient de klant na te gaan of het afgeleverde correspondeert met hetgeen is besteld, o.a. te weten;

-       of de juiste zaken zijn afgeleverd;

-       of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

-       of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of (indien deze ontbreken) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of (handels)doeleinden.

 1. Reclames betreffende gebreken die klant bekend zijn geworden naar aanleiding van de in lid 2 omschreven controle, dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering van de zaken te geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van ondernemer ter zake vervalt.
 2. Reclames kunnen slechts tot ondernemer gericht worden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.
 3. Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 4. Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven klant niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 13 vermelde garantieverplichting.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 13 is elke aansprakelijkheid van ondernemer, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens ondernemer (uitgezonderd opzet of bewuste roekeloosheid van door ondernemer ingeschakelde hulppersonen), en onverminderd het vermelde in lid 3.
 3. Indien de Rechter mocht oordelen dat artikel 15.2 niet in de weg staat aan aansprakelijkheid van ondernemer, beperkt de aansprakelijkheid van ondernemer zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de door ondernemer geleverde zaak c.q. dienst waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van ondernemer een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 4. Klant is gehouden ondernemer te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ondernemer in deze voorwaarden in de verhouding met klant is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).

Artikel 16 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten via een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop consument of een door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient consument ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze algemene voorwaarden is gevoegd, maar is hiertoe niet verplicht.
 4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor consument om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 5. Na de hiervoor genoemde periode van 14 dagen is het niet meer mogelijk om de overeenkomst te herroepen en de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met ondernemer.

Artikel 17 – Gevolgen van herroeping

 1. Als consument de overeenkomst herroept, ontvangt consument alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van consument voor een andere wijze van levering dan de door ondernemer geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing van consument om de overeenkomst te herroepen, van ondernemer terug. Ondernemer betaalt consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 2. Consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan ondernemer heeft medegedeeld, aan ondernemer terug te zenden of te overhandigen. Consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van consument. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 500.
 4. Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 18 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zakelijke klanten (niet-consumenten).
 2. Daarnaast is het herroepingsrecht uitgesloten voor consumenten indien de overeenkomst niet op afstand of buiten de verkoopruimte wordt gesloten.
 3. Voorts is het herroepingsrecht uitgesloten voor consumenten indien het weliswaar gaat om een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, maar sprake is van een wettelijke uitzondering. Van dit laatste is onder meer sprake, indien het gaat om de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 19 – Annulering en schadeloosstelling

 1. Behoudens het hiervoor genoemde herroepingsrecht van consumenten, is een klant niet gerechtigd om een gegeven order te annuleren.
 2. Indien de klant een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle door de annulering door ondernemer geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle met het oog op de uitvoering van de betreffende order door ondernemer gemaakt kosten, de werkzaamheden van ondernemer en de winstderving van ondernemer, te vermeerderen met BTW.

Artikel 20 – Conversie

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, danwel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 21 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 – Wijziging/afwijking

De ondernemer behoudt te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigingen, danwel om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

© 2024 verandakopen | Alle rechten voorbehouden

Design & Ontwikkeling: DIMA.